ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษ๋ฏร์ธานี  ปี 64

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษ๋ฏร์ธานี  ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                        

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)                                                      

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      

*แนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ภาษาไทย                                   

*แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คำนวณ                                                      

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน                    

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                 

*การประเมินเทียบระดับ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560                                                 

*การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                        

*การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

และเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                   

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                                 

*แนวข้อสอบการบริหารราชการทั่วไป                                                                                     

*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ/งานธุรการ                                                                           

*การจัดทำวาระ บันทึก และสรุปรายงานการประชุม                                                                 

*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป                                                            

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

                            

   

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.