ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน ปี 64 BC-36101

238.00 ฿252.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน ปี 64 BC-36101

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

มาตรฐานที่ 1  ความเป็นครู                                                                                                                             

 • ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
 • พัฒนาการของวิชาชีพครู
 • คุณลักษณะของครูที่ดี
 • การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
 • การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
 • เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา

 • ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม

 • ภาษาไทยสำหรับครู
 • วัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู                                                                                                                  

 • จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร                                                                                                                    

 • ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
 • วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
 • ทฤษฎีหลักสูตร
 • มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
 • การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 1
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                                                           

 • ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
 • รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
 • การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
 • การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนร่วม
 • เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
 • การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
 • การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
 • ภาวะผู้นำทางการศึกษา
 • การคิดอย่างเป็นระบบ
 • การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
 • มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
 • การติดต่อสื่อสารในองค์กร
 • การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • การทำงานเป็นทีม
 • การจัดโครงการฝึกอาชีพ
 • การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
 • การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                                                                               

 • ทฤษฎีการวิจัย
 • ประเภทและรูปแบบการวิจัย
 • การออกแบบการวิจัย
 • กระบวนการวิจัย
 • สถิติเพื่อการวิจัย
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                                                         

 • แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 • การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8

มาตรฐานที่ 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                          

 • หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • การประเมินตามสภาพจริง
 • การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
 • การประเมินภาคปฏิบัติ
 • การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9

มาตรฐานที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย
 • มาตรฐานการศึกษาชาติ
 • อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
 • ระบบคุณภาพ
 • การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • การประเมินภายในสถานศึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 10

มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
 • การพัฒนาและการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
 • หลักธรรมในศาสนาพุทธเพื่อปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพครู
 • จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 11

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.