10% OFF

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปี 64

270.00 ฿ 243.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง

ปกอ่อน

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580                                                        

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579         

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546         

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                   

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      

*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                           

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        

*การจัดประชุมสัมมนา                                                                                                 

*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          

*การประสานงาน การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 

*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                           

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          

*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                         

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์                                                                                               

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.