ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง. กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64 BC-36460

272.00 ฿288.00 ฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง. กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64 BC-36460

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                   

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562             

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                        

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      

*ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     

*แนวโน้มการศึกษายุคใหม่                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการบริการ การส่งเสริม และการเผยแพร่การศึกษา                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                     

*แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา                                                                               

*การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                           

*การจัดการศึกษา                                                                                                       

*หลักสูตร และ สื่อการเรียนการสอน                                                                                  

*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                       

*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 

*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                  

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                          

*แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                            

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                                       

                  

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.