ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ปี 64

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา

และความมั่นคงของชาติ                                                                                                 

*งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                        

*การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                                

*แนวข้อสอบ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                

*การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                  

*แนวข้อสอบ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                 

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการ                                                                            

*วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)                                                                                   

*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป                                                            

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                       

*แนวข้อสอบหลักสูตรการศึกษา                                                                                   

*แนวข้อสอบการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                            

*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                             

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                          

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.