ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

คู่มือภาค ก. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือภาค ก. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64

รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                            

*แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ                                                                           

*แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ                                                        

*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                    

*แนวข้อสอบอนุกรม                                                                                                

*แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                    

*แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา                                                                                         

*แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                           

*แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                      

*แนวข้อสอบสรุปเหตุผล                                                                                           

*แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย                                                                                         

*วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                          

*แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                          

*ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                        

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    

*ข้อกำหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2561                                                                                                    

*วิชาภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                             

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                        

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                     

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         

 

                  

 

 

 

                                     

     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.