ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง ปี 64 BC-36644

300.00 ฿315.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง ปี 64 BC-36644

รูปเล่ม : ไสกาว

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย           

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ     

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                       

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน

ระดับอำเภอและตำบลพ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการ                                                                        

*แนวข้อสอบ นโยบายสาธารณะ                                                                                 

*แนวข้อสอบ การบริหารองค์การและการบริหารจัดการภาครัฐ                                                 

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                       

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552             

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2551                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554       

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533          

*แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                            

*แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                       

*แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                     

*แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา                                                              

*แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                         

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง                   

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar)                                                                                       

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              

*แนวข้อสอบ การอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                            

 

   

   

 

 

 

                                                                            

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.