ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 2 ส.ค. -6 ส.ค. 2564 รวม 50 อัตรา,

แชร์

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 2 ส.ค. -6 ส.ค. 2564 รวม 50 อัตรา,

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ในสังกัดกรมการจัดหางาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึงแก้ไขเพิมเดิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที, กค๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานสอบสวน

อัตราว่าง : 43 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงงาน,เจ้าพนักงานสอบสวน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,000
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการจัดหางาน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลื อกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/prcl/hracl หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และจะต้องดำเนินการสมัคร ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑. กรอกใบสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบ ผ่านทาง QR Code หรือ https://forms.gle/ kwT5turRAUQ8D9rE6
๓.๒. จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แบบไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ขั้น ๘ อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022452058

ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้สมัคร จะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรณีมีข้อสงสัย สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๘ ๖๘๙๖ และ ๐ ๒๒๔๕ ๒๐๕๘

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการจัดหางาน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.