loader-image

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 2 ส.ค. -6 ส.ค. 2564 รวม 50 อัตรา,

แชร์

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 2 ส.ค. -6 ส.ค. 2564 รวม 50 อัตรา,

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ในสังกัดกรมการจัดหางาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึงแก้ไขเพิมเดิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที, กค๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานสอบสวน

อัตราว่าง : 43 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงงาน,เจ้าพนักงานสอบสวน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,000
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการจัดหางาน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลื อกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/prcl/hracl หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และจะต้องดำเนินการสมัคร ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑. กรอกใบสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบ ผ่านทาง QR Code หรือ https://forms.gle/ kwT5turRAUQ8D9rE6
๓.๒. จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แบบไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ขั้น ๘ อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022452058

ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้สมัคร จะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรณีมีข้อสงสัย สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๘ ๖๘๙๖ และ ๐ ๒๒๔๕ ๒๐๕๘

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการจัดหางาน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.