loader-image

ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

แชร์

ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

ลิงค์: https://ehenx.com/15211/ หรือ
เรื่อง:


ราชกิจจานุเบกษา ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับอัตราค่าบริการตรวจ โควิด-19 ด้วย Real Time “RT-PCR”

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกการให้บริการตามความในลำดับที่ 19.2 รายการอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตามอัตราค่าบำรุงการตรวจวิคราะห์และให้บริการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 รายการอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ลำดับที่ 2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคนิค Real time RT – PCR อัตราค่าบริการ 1,300 บาท

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.