ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ส.ค. 2564 รวม 29 อัตรา,

แชร์

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ส.ค. 2564 รวม 29 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงรันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและ เลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานจำห้องยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานจำห้องยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการแพทย์

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.