loader-image

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564 รวม 140 อัตรา,

แชร์

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564 รวม 140 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง

เรื่อง รับสมัครบุค่คลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อทดแทนฺตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง๓ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙(๑), (๓) และข้อ ๒๐ แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง ๑๓๘ อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยบรรณารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 4400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 4400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานเทศกิจ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ภารโรง

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


นักการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงาน

อัตราว่าง : 65 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนสวน

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร,ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง,ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานเทศกิจ,เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,ภารโรง,นักการ,คนงาน,คนสวน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 140
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (เทศบาลนครแหลมฉบัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ อัตรากำลังงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.