ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2564

แชร์

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2564

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น ๔ ปฏิน้ตราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเดิมโดยระเบียบคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อ ๒๒ (๑) (ง) ของระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารราชการของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 193 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 18 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042492505

ต่อ100

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สตง.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.