ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                               

*แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                   

*นโยบายป่าไม้แห่งชาติ                                                                                                          

*พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                          

*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559             

*พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                         

*พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                       

*พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                       

*พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                    

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557                                                                              

*พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558                                                                    

*พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522                     

*ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัด

การดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                                                        

*การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                                                  

*การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

เพื่อการจัดการป่าไม้                                                                                                     

*การอนุรักษ์ ป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า                                          

*การจัดการไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า                                                                

*การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ                                                                        

*การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า                                                                      

*การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ                                                        

*การน้อมนำศาสตร์พระราชา หรือแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า                                                                                                                      

*อนุสัญญาไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์)          

*อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมธรรมชาติของโลก                                              

*แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้                                                                                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                        

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.