loader-image

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564

แชร์

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานล่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แกไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ ๔ และตาม หนังสือสำนักงาน กคน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แกไขคุณสมบัติการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กคน. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลด บัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด แบบชำระ เงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทางเว็บไซต์สำนักงาน กคน. จังหวัดศรีสะเกษ และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัคร สอบพนักงานราชการทั่วไป) 

สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ๓๕๐ หมู่ ๕ ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนอง ครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กศน.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.