loader-image

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -23 พ.ย. 2564 รวม 483 อัตรา,

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -23 พ.ย. 2564 รวม 483 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ชองคำสั่งหัวหนัาคณะรักษาความสงบแห่งชาดิ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมดิ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมือวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมือวันที 23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมือวันที่ 3 พฤศจกายน 2564 สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 483 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050-17690 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา/ทาง

 • คณิตศาสตร์ จำนวน 18 อัตรา
 • พลศึกษา จำนวน 6  อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
 • เคมี จำนวน 1 อัตรา
 • ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 • ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 • กฎหมาย  จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างยนต์ จำนวน 47 อัตรา
 • ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต  จำนวน 28 อัตรา
 • ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 11 อัตรา
 • ช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างต่อเรือ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 48 อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 12 อัตรา
 • ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม จำนวน 1 อัตรา
 • เมคคาทรอนิกส์ จำนวน 10 อัตรา
 • ปิโตรเคมี จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 20 อัตรา
 • ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 • อุตสาหกรรมยาง จำนวน 1 อัตรา
 • สถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
 • เทคนิคแว่นตาและเลนส์สี จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา
 • แมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • เทคนิคกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เทคนิคปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา
 • เทคนิคพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตัวถังและสีรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • การบัญชี  จำนวน 28 อัตรา
 • การเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
 • การเงินและการธนาคาร จำนวน 1 อัตรา
 • การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
 • การตลาด จำนวน 8 อัตรา
 • ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • ธุรกิจสถานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 • การประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • การจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 18 อัตรา
 • ภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 อัตรา
 • พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม จำนวน 8 อัตรา
 • ปฐพืวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 • อารักชาพืช จำนวน 1 อัตรา
 • เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างกลเกษตร จำนวน 10 อัตรา
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา
 • สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 15 อัตรา
 • เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า จำนวน 3 อัตรา
 • แปรรูปสัตว์นี้า จำนวน 1 อัตรา
 • เครื่องประดับอัญมณี  จำนวน 1 อัตรา
 • ศึลปการดนตรี จำนวน 1 อัตรา
 • วิจิตรศึลป๋  จำนวน 1 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 5 อัตรา
 • เทคโนโลยีสึลปกรรม/การออกแบบ  จำนวน 2 อัตรา
 • การส่ายภาพ/มัลดิมีเดย จำนวน 1 อัตรา
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 25 อัตรา
 • อุตสาหกรรมอาหาร  จำนวน 3 อัตรา
 • คหกรรมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 อัตรา
 • เสริมสวย จำนวน 7 อัตรา
 • การท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 • การโรงแรม จำนวน 9 อัตรา
 • เทคโนโลยีสิงทอ/ เทคโนโลยีการทอผาไหม และทอผ้าพื้นเมีอง จำนวน 1 อัตรา
 • ยานยนต์สมัยใหม่  จำนวน 1 อัตรา
 • อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 1 อัตรา
 • การท่องเที่ยวรายได้ดีและ:การท่องเหี่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
 • การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  จำนวน 1 อัตรา
 • อุคตาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 • หุ่นยนตํ  จำนวน 1 อัตรา
 • การบินและโลจิสติกส์  จำนวน 1 อัตรา
 • เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-17,690
อัตราว่าง: 483
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.