ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปี 64

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง                                                                                    

*วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ                                                                           

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง                                                                  

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     

*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                    

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              

*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์                                                              

*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                      

*แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                        

**วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่

8.พ.ศ. 2553                                                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5พ.ศ. 2562 65

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                      

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                                                    

*วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                  

*แนวข้อสอบ การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                       

*แนวข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                        

*แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                      

*แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547                               

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม                                        

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                              

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            

*การบริหารงบประมาณ                                                                                             

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                      

*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                        

*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                   

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล                                                                              

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                                                                                                                                                               


 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.