ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 64 BC-36781

254.00 ฿299.00 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 64 BC-36781

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

* ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
1.3 ความคิดเชิงปริมาณ  

2. ทักษะภาษาอังกฤษ
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
*มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
1.1 การเปลี่ยนบริบทจองโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5 การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
* ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.