ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.ปี 65 BC- 36880

240.00 ฿280.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.ปี 65 BC- 36880

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

**ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานครบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร

 ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม                                       

*วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                                                

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        

*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                   

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ                                                               

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                               

*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร                                                                    

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                      

*การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ                                                

*การกำหนดแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาองค์กร                                                         

*การนำนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ                                                                              

*การติดตามผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม                                                     

*การจัดทำผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน                                                              

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย

*ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น                                                                  

*หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง                                                                           

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การบริหารจัดการงบประมาณ                                                                                        

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ  รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                                  

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                            

*พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560                                                            

**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการทำงาน

*ภาพลักษณ์องค์กร                                                                                                     

*หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ                                                                          

*การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การมีส่วนร่วม                                                              

*การสื่อสารการประชาสัมพันธ์                                                                                         

*การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล                                                                    

*การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา                                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

   

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.