ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

*แนวข้อสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                 

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศ คพร.เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                               

*แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                                   

**ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                              

*กรอบคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต                                                                                 

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน                                                                                       

*หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                             

*บทบาทหน้าที่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์เรียนชุมชน                                       

*แนวทางการปฏิบัติงานครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์เรียนชุมชน                            

*นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                             

*การจัดการศึกษาหลักสูตรและความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน                                            

*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                      

*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                     

*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                    

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                            

*แนวข้อสอบ การวัดผล ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา                                                

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                 

 

 

                                                                  

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.