ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

1.ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2562                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                          

*พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554               

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน/ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่                    

*กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง

รายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555              

*กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555                                      

*ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2543                                                                             

*ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542                                                                              

*ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560                                                         

*ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่น

ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557                                                                                                

*ความรู้ความเข้าในในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้         

*ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง ( 50 คะแนน)

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                              

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                                               

*การปฏิบัติงานด้านการเงิน ในระบบ EGP                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              

*กฎ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้การอุดหนุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ        

*ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าสื่อการเรียน

การสอนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. 2552                                                                                       

*ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

การอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนเป็นบัตรค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2548                                           

*ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนโดยการให้อุปกรณ์การศึกษาพ.ศ. 2542                                                              

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                    

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                               

*แนวข้อสอบ บัญชี                                                                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.