loader-image

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ก.พ. 2565 รวม 17 อัตรา,

แชร์

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ก.พ. 2565 รวม 17 อัตรา,

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด้วย กรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน ล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๗ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การบริหารกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

file 1 | เว็บรับสมัคร

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.