ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

**ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                   

*แนวข้อสอบ  รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  1 พ.ศ. 2564                                 

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                             

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                               

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word, PowerPoint, Excel)             

**ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน                                                                                       

*การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ                                                                                  

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         

*การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                                   

 *ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      

*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                              

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                               

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

 *แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                      

*การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                               

*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                

*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                  

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม                                                                                   

*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                                        

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.