loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 66 BB-277

269.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 66 BB-277

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

จำนวนหน้า : 366 หน้า
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                           

*แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                          

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                          

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมแผ่นดินฉบับที่ 8 พ.ศ.2553                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                       

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                              

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                      

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย             

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                               

*ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                          

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                            

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                                                

*แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2566                                                                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551                      

*การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)                                                        

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                              

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                              

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                            

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.