loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ปี 66

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 315 หน้า

สารบัญ

. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (วิเคราะห์และสรุปเหตุผล)                                      

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                          

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562   80

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               

. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                  *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                               

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย             

*ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ                                                              

*การวางแผนการศึกษา                                                                                              

*การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                       

*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 

*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                    

*การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน                               

*แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                  

*แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา                                                                                

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.