BC-2344 คู่มือสอบช่างไฟฟ้า ใช้ได้ทุกหน่วยงาน

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบช่างไฟฟ้า ใช้ได้ทุกหน่วยงาน

 •  ส่วนที่่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  –  ไฟฟ้าคืออะไร  ไหลอย่างไร  ทำอันตรายให้กับชีวิตอย่างไร
  –  ชนิดของไฟฟ้า  แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า การจำแนกชนิดของกระแสไฟฟ้า
  –  ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า  สายดิน
  –  อันตรายจากกระแสไฟฟ้า การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า
  –  คำจำกัีดความและศัพท์ทางไฟฟ้า
  –  เจาะประเด็นสำคัญ  (ถาม – ตอบ)
 • ส่วนที่่ 2  ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
  –  มาตรฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก  ดัชนีและค่ามาตรฐาน
  –  สายไฟและการเลือกใช้อุปกรณ์สายไฟ  ขนาดกระแสของสายไฟ
  –  การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
  –  วงจรย่อยและโหลด  เมนสวิตซ์่และสายเมนเข้าอาคาร
  –  การจัดทำตารางโหลด
  –  การต่อลงดิน  การป้องกันกระแสเกิน

  –  เจาะประเด็นสำคัญ (ถาม-ตอบ)

 • ส่วนที่่ 3  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
  –  อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว
  –  มอเตอร์ไฟฟ้า
  –  หม้อแปลงไฟฟ้า
  –  เจาะประเด็นสำคัญ  (ถาม – ตอบ)
 • ส่วนที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  –  การจ่ายไฟให้อาคารชุด อาคารสูง และอาคารพิเศษ
  –  สัญญลักษณ์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ที่จำเป้นต้องรู้
  –  เจาะประเด็นสำคัญ (ถาม – ตอบ)
 • ส่วนที่่ 5  ความรู้เบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์
  –  หลักการพื้นฐานของมัติมิเตอร์  และออสซิโลสโคป
  –  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พื้นฐาน
  –  สัญญลักษณ์ต่าง ๆ ทางอิเลกทรอนิกส์
  –  เจาะประเด็นสำคัญ  (ถาม-ตอบ)
 •   แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า
  –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 1
  –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 2
  –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 3
  –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 4
  –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 5
  รวมเฉลยแนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.