loader-image

กรมสรรพากรเปิดสอบ BC-5390 คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

270.00 ฿

BC-5390  คู่มือเตรี่ยมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

กรมสรรพากรเปิดสอบ BC-5390  คู่มือเตรี่ยมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

กรมสรรพากรเปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกอบ ด้วยการ สรุปเนื้อหา และ เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติการจัดตั้ง กรมสรรพากร
*  ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
*  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  อำนาจหน้าที่่ ผู้บริหาร โครงสร้าง
*  ภาคที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
*  ภาคที่ 2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
*  ภาคที่ 3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
*  ภาคที่ 4  สาระสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่ม
*  ภาคที่ 5  สาระสำคัญภาษีธุรกิจเฉพาะ
*  ภาคที่่ 6  สาระสำคัญอากรแสตมป์

*  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ฯลฯ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ฯลฯ  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ฯลฯ  ชุดที่ 3
*  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ฯลฯ  ชุดที่ 4
*  เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3
*  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมสรรพากร จะดำเนินการ สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความใน มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งบุคล เข้ารับราชการใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
  2. อัตรา เงินเดือน เป็นไป ตามที่ ก.พ. กำหนด
  3. จำนวน ตำแหน่ง ว่าง ที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 100 อัตรา
  4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน เครื่อง คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
  5. อัตรา เงินเดือน เป็นไป ตามที่ ก.พ. กำหนด
  6. จำนวน ตำแหน่ง ว่าง ที่ จะ บรรจุ ครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ

กรม สรรพากร จะ รับสมัครสอบ ทาง อินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ ของ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

กรมสรรพากร จะ ประกาศ รายชื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ เกี่ยวกับ การสอบ ให้ทราบ ประมาณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่เว็บไซต์

หลักสูตร และ วิธี การสอบ

กรมสรรพากร จะ ดำเนินการ สอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ ที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง และ ความเหมาะสม กับ ตำแหน่ง ดังนี้

  1. การสอบ เพื่อ วัดความรู้ ความสามารถ ที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง ของ แต่ละ ตำแหน่ง โดย วิธีการ สอบข้อเขียน
  2. การสอบ แข่งขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสม กับ ตำแหน่ง โดย วิธี การสอบ สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สอบหรือสูงกว่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญีชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สอบหรือสูงกว่า

ข่าวกรมสรรพากรเปิดสอบคลิกที่นี่

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.