ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6298 คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม ม.6 หรือเทียบเท่า

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหาที่่ออกสอบและเจาะข้อสอบทุกเรื่องพร้อมเฉลยอธิบาย

คำอธิบาย

แชร์

BC-6298 คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม ม.6 หรือเทียบเท่า

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบเป็นเรื่อง ๆ ครบทุกเรื่อง
เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
*  อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ
*  คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ
*  แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์
*  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา พร้อมเจาะข้อสอบ
*  มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์ พร้อมเจาะข้อสอบ
*  เซ็ท พร้อมข้อสอบ
*  ตรรกศาสตร์ พร้อมข้อสอบ
*  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
*  จำนวนจริง
*  ความน่าจะเป็น
*  สถิติ  พร้อมข้อสอบ (มีทุกเรื่อง)
*  ลำดับและอนุกรม
*  เจาะแนวข้อสอบรวม

สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และควา่มเข้าใจภาษา
*   หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
*  ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
*  การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย
*  การอ่านและการอ่านจับใจความ
*  เจาะข้อสอบเรื่องการสะกดคำ
*  เจาะข้อสอบเรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง
*  เจาะข้อสอบเรื่อการใช้ภาษาไม่รัดกุม  (ฟุ่มเฟือย)
*  เจาะข้อสอบเรื่องสำนวน สุภาษิต  คำพังเพย
*  เจาะข้อสอบเรื่องการใช้คำราชาศัพท์
*  เจาะข้อสอบเรื่องโวหารภาพพจน์
*  เจาะข้อสอบเรื่องโวหารการเขียน
*  เจาะข่้อสอบเรื่องการอ่านและทำความเข้าใจบทความ
*  เจาะข้อสอบหลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษารวม

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤ
*  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
*  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
*  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 3

จริยธรรม สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายที่่ประชาชนควรรู้
*   ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบเผด็จการ สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญ
       กฎหมาย กฎหมายมในชีวิตประจำวัน  หลักธรรมาภิบาล ค่านิยมหลักของคนไทย
    –  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 1
    –  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 2
    –  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 3
*  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557
–  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  เจาะข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายภาคสนาม  ชุดที่ 1
*  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายภาคสนาม  ชุดที่ 2

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.