ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6250 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6250  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*   วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
*  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2579
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

*
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
*  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*   แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล

*  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (
Strategic Management)
*   การบริหารจัดการ

*  นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข
*  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่
1
*
  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
*
  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
*
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
*  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2579
*
  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
*
  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
*  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

*
  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
*
   แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
*
  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
*
   การบริหารจัดการ
*
  นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข
*
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*
  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่
2
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.