ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อเข้มข้น ล่าสุด พร้อมเจาะข้อสอบภาคสนาม

คำอธิบาย

แชร์

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)  กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน พร้อมเจาะข้อสอบ

ส่วนที่  1

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
* ปรัชญา แนวคิด กระบวนการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 2

* ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
* ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้
–  กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ พันธกิจ
–  กรมการพัฒนาชุมชน    ภารกิจ โครงสร้าง
* ค่านิยม  วัฒนธรรมขององค์การ

ส่วนที่ 3

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ
* แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
* แนวคิด ภารกิจ ปรัชญา และอำนาจหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
                                         * ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
* การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน

* การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน
* แนวคิดการมีส่วนร่วม

* การพัฒนาองค์กรสตรี

* การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

*       การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

* การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

*       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

*       กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง

* การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*       การสร้างและพัฒนาทีมงาน

*       การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
(Strategy Implementation)
* แผนชุมชน
*    สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน

* สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

     ส่วนที่  4      ระบบโครงสร้างและระเบียบการบริหารราชการไทย                 

*       ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
* โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการไทย

* ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

      ส่วนที่  5

* แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  1
*
แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  2
* เจาะข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ
* เจาะข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564

* เจาะข้อสอบลองสนาม
* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
* เจาะข้อสอบความรู้เหตุการณ์ทั่วไป

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.