loader-image

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อเข้มข้น ล่าสุด พร้อมเจาะข้อสอบภาคสนาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)  กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน พร้อมเจาะข้อสอบ

ส่วนที่  1

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
* ปรัชญา แนวคิด กระบวนการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 2

* ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
* ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้
–  กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ พันธกิจ
–  กรมการพัฒนาชุมชน    ภารกิจ โครงสร้าง
* ค่านิยม  วัฒนธรรมขององค์การ

ส่วนที่ 3

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ
* แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
* แนวคิด ภารกิจ ปรัชญา และอำนาจหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
                                         * ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
* การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน

* การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน
* แนวคิดการมีส่วนร่วม

* การพัฒนาองค์กรสตรี

* การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

*       การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

* การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

*       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

*       กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง

* การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*       การสร้างและพัฒนาทีมงาน

*       การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
(Strategy Implementation)
* แผนชุมชน
*    สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน

* สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

     ส่วนที่  4      ระบบโครงสร้างและระเบียบการบริหารราชการไทย                 

*       ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
* โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการไทย

* ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

      ส่วนที่  5

* แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  1
*
แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  2
* เจาะข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ
* เจาะข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564

* เจาะข้อสอบลองสนาม
* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
* เจาะข้อสอบความรู้เหตุการณ์ทั่วไป

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.