ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6540 คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6540  คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

       –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๓๕  

       –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ 

                พ.ศ. ๒๕๕๑

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ.  2558   

*กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒        *กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

*กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

      –แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

*กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

     –  เจาะข้อสอบกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             –  Ÿสำรวจตรวจตราป้องกันและระงับอัคคีภัย
การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ

             –  Ÿการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย           

      –เจาะแนวข้อสอบรวม        

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.