ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6557 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6557  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธสาสตร์ โครงสร้าง      

*  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 2562

* พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2502

*  พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2507

*  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551

*  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

*  วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

*  ความสัมพันธ์ของปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

*  การวิเคราะห์ และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ

*  สภาความมั่นคงแห่งชาติกับการวิเคราะห์ความมั่นคงของรัฐไทย

*  ความมั่นคงระหว่างประเทศ

*  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและความร่วมมือต่อความมั่นคงระดับนานาชาติ

*  ถาม-ตอบแนวข้อสอบภาคสนาม

*  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*วิชาภาษาอังกฤษ

                –  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

                – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ             

                – การอ่านบทความ (Reading Comprehension

* เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สนง. สภาความมั่นคงแห่งชาติ

*  แนวข้อสอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.