ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6588 คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) กรมควบคุมมลพิษ

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6588  คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) กรมควบคุมมลพิษ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535

      –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

*กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2545

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2550

      –  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550

*การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

*การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Quality Control)

*นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559

      – มลพิษทางอากาศ
– มลพิษทางน้ำ
– มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
– มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
– มลพิษทางสารอันตราย

      – มลพิษทางของเสียอันตราย
* สถานการณ์ของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
* แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559

* หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

*แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2449-2562

*การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม

Ÿ*เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง

Ÿ*เกร็ดความรู้มลพิษทางน้ำ
– 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ             

      –  แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                                             

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.