ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6618 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กปร.

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6618  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กปร.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม        

*9ความรู้ในระเบียบราชการทั่วไป

        –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑

–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– 
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖   
– 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

        –  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

        – เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

        –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข      190

* การวิเคราะห์การประมวลข้อมูล

*ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น

*การวางแผน การวางแผนยุทธศาสตร์การกำหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

*การบริหารโครงการ การประเมินผล

         –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ

*หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

        –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.