loader-image

BC-6618 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กปร.

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-6618  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กปร.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม        

*9ความรู้ในระเบียบราชการทั่วไป

        –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑

–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– 
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖   
– 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

        –  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

        – เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

        –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข      190

* การวิเคราะห์การประมวลข้อมูล

*ความรู้ทางสถิติ การวิจัยเบื้องต้น

*การวางแผน การวางแผนยุทธศาสตร์การกำหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

*การบริหารโครงการ การประเมินผล

         –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ

*หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

        –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.