ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6649 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6649  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535                                            –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                     * กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             พ.ศ. 2545

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

             พ.ศ. 2550

             –   แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550          

*การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

*นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559

*การจัดการทั่วไป

*ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

*การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุม งานเลขานุการผู้บริหาร

             –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  

             เจาะข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

             – แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.