loader-image

BC-6922 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม เล่มล่าสุดปี 2560

270.00 ฿

ประกอบด้วยระเบียบ พรบ ที่กำหนดในการออกสอบและเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6922  คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                                                                                     

*พรบ.พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     –  แนวข้อสอบพรบ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     –  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     –  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555

– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ

ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547

– คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรม

*ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม            พ.ศ.2544

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ.2544

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.2550

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ.2544

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการพ.ศ. 2550

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.2550

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

พ.ศ. 2543
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง

และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2557

– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552

– ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

– รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น

– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงินพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551            

     –   เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     – เจาะแนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544  

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545

     –  เจาะข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลางพ.ศ. 2556

     –  เจาะข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. 2556

    –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.

    –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.

    –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.