ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6991 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6991  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ความหมายของการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน

*บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558                                                                          

      – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558  

*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ. 2559
*การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

      –  เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

.ศ. 2549

      –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

       –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

      –   เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

     –   เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน

    –    แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.