ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6984 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6984  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ความหมายของการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน

*บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558                                                                          

      –   แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558  

*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ. 2559

*การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

     –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*การบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน

     –  เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    –   เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน

    –  เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

    – เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

    –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน             

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.