ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7066 คู่มือสอบพนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.

320.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบพร้อมอธิบายอย่างละเอียด

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-7066  คู่มือสอบพนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.

สารบัญ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ประวัติและโครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

*การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

*การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

    –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1-4

   – เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   –เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

   –  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

   –เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

   – เจาะข้อสอบพรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

   – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

   –  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

   – เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

   –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552

   –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

   – เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2550


Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.