ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7141 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

299.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-7141  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ

* ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

                –  เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

*ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

ของประเทศไทยและต่างประเทศ ( อัพเดทล่าสุดวันที่ 7 มีนาคม 2560 )

                –เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

                –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

                –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

                –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

                –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

                –เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

                –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

                –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

                –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                –  เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

                –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* บทบาทภารกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                –  เจาะข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1

                –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล

*การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ

*นโยบายของรัฐบาล

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

                –เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.