ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7301 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7301 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้า

          แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

– แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

– แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

*ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบาย

*การวางแผนงานโครงการ

*งบประมาณ

*การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*การพัฒนาระบบราชการ

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ จัดทำนโยบายแผนงาน

แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการงบประมาณ

เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.