ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7493 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7493 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙

เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

      เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

     – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.