ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ฺBC-7578 คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-7578 คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*  ประวัติความกรมป่าไม้                                                                                                                      

*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยม

*  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

       พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2525

   พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2522

    พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558

  –  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  –  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547        2 ชุด                      

  *  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

      –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน

   *  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2556

  *  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

      ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการ

       ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์

  *  วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

        –   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

      –  เจาะข้อสอบ พรบ. ป่าไม้                                                                                                                              

–  เจาะข้อสอบ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ

       –  เจาะข้อสอบ พรบ. สวนป่า

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.