10% OFF

BC-7653 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2560

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7653 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  โครงสร้าง  ยุทธศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 1  จำนวน  100  ข้อ )

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 2  จำนวน  100  ข้อ )

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)( ชุดที่ 3  จำนวน  90  ข้อ )

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       –เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี

เจาะข้อสอบ งานธุรการ

เจาะข้อสอบ งานบุคคล

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.