ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560 BC-7684

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560 BC-7684

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      เจาะข้อสอบ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

เจาะข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโครงการ การติดตามประเมินผล

*การบริหารเชิงกลยุทธ์

*นโยบายรัฐบาล  

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

      เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.