loader-image

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560 BC-7684

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560 BC-7684

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      เจาะข้อสอบ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

เจาะข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโครงการ การติดตามประเมินผล

*การบริหารเชิงกลยุทธ์

*นโยบายรัฐบาล  

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

      เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.