ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ 2560

สารบัญ

+ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ      

*วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย

*วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

*วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

        เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.