ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว คู่มือเตรียมสอบ ออกใหม่ 2560 BC-8018

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว คู่มือเตรียมสอบ ออกใหม่ 2560 BC-8018

 

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาจ้างงาน

– เจาะข้อสอบ กฎหมายอาญา

– เจาะข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– เจาะข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

– วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

– วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย

– วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

– วินัยพนักงานราชการ   และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

– แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.