ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-4706

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-4706 นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

ประกอบด้วย

♥  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2543
–  เจาะข้อสอบ

♥  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543
–  เจาะข้อสอบ

♥  พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ2534
–  เจาะข้อสอบ

♥  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
*  เจาะข้อสอบ

♥ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบปรมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ

♥  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
–  เจาะข้อสอบ

♥  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543
–  เจาะข้อสอบ

♥  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9  พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ

♥  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ

♥  เจาะแนวข้อสอบความร้ทางด้านการเงินและบัญชี

ราคา 260 บาท

    จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.