ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2313 คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้พื้นฐาน สำหรับทุกตำแหน่ง กรมการปกครอง

200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
        
ภาคความรู้พื้นฐาน

    สำหรับทุกตำแหน่งใช้สอบ
               กรมการปกครอง
                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ออกใหม่ล่าสุด ปี 2556 นี้


ในเล่มประกอบด้วย

 –  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง
–  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      –  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
      –  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิขการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
      –  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
     
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ และทีแก้ไช 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิขการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

        ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    ดร. สืงห์ทอง บัวชุม    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.