ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ BC-2092

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-2092 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
-ความเป็นมาของการตรวจสอบภายใน
-ผู้ตรวจสอบภายในทำงานอะไรและอย่างไร
-ปัจจัยที่ทำให้งานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย
-ผู้ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับใครบ้าง
-ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
-ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
— กระบวนการตรวจสอบ
-บทที่ 1 การวางแผนการตรวจสอบ
-บทที่ 2 การเตรียมการตรวจสอบ
-บทที่ 3 การสำรวจเบื้องต้นและการสอบทานการควบคุมภายใน.
-บทที่ 4 การตรวจสอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ตรวจพบ
-บทที่ 5 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
–เทคนิคและประเภทของการตรวจสอบ
-บทที่ 6 เทคนิคการตรวจสอบ
-บทที่ 7 ประเภทของการตรวจสอบ
-บทที่ 8 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
-บทที่ 9 การบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
-คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรฐานการควบคุมภายใน
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2551
-ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
-จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
-เจาะแนวข้อสอบ 3 ชุด
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และระเบียบของส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบ 3 ชุด พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรท้องถิ่น
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
-เจาะประเด็นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.