ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น เจาะเกราะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป BC-2115

299.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-2115 สอบท้องถิ่น เจาะเกราะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ประกอบด้วย

-ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–บทที่ 1 สรุปและเจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
–บทที่ 2 สรุปและเจาะข้อสอบอนุกรมและเลขเรียงลำดับ
–บทที่ 3 สรุปและเจาะข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
–บทที่ 4 สรุปและเจาะข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
–บทที่ 5 สรุปและเจาะข้อสอบสถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
–บทที่ 6 สรุปและเจาะข้อสอบการสรุปความ อุปมา-อุปมัย และการสรุปความ
-เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัย
-ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
–การเรียงลำดับความ
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 1
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 2
–การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 3
–หลักการอ่านและทำความเข้าใจบทความ
-ส่วนที่ 3 ภาคความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
–เจะข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน่ พ.ศ.2534
–เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
–เจะข้อสอบระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
–เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
–เจาะข้อสอบพรบ.สภาตำบลและอง๕กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
-เจาะข้อสอบพรบ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไข
–เจาะข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
–เจาะข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ราคา 299 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.